Loading...
Sex-is-an-important-problem-for-men-only
Sex is an important problem for men only
msßñkag muKla jeo.;a fjk ,sx.sl .eg¿ ) msßñ ,s.=fõ fmriu yd wdY‍%s;j


Ôú;hg f.dvla jeo.;a lreKla kï ksjerÈ fi!LH​h mj;ajdf.k hdu' fuu ,smsh kï f.dvlau jeo.;a jkqfha msßñkagh

msßñ ,s.=fõ fmriu yd wdY‍%s;j we;sjk jHdl+,;d

fuh idudJh ;;ajhla fkdjqk;a idudJh ;;ajhg m;alr .kSug ,ndfok b;du jeo.;a ,smshla'

m%Odk jYfhka olakg we;af;a

) fmriu ,s.=j bÈßfhka yels,S ;sîu ^miq mig l, fkdyelsùu'&
) miq mig jQ iu kej; bÈßhg oeñh fkdyels ùu'
) fmr iu wdY‍%s;j we;sjk ms,sld
fmriu ,s.=j bÈßfhka yels,S ;sîu ^miq mig l, fkdyelsùu& ) fuh phimosis f,i yÿkajk w;r th idudkH ;;ajhla fkdfjhs' fuh nyq,j l=vd <uqka w;r olakg we;s w;r ;reK wh w;ro olakg ,efnk wjia;d we;'

fujeks wjia:djl we;sjk frda. ,la‍IK fudkjdo@

) uq;‍%d lrk úg ,s.=j fl,jr ne¨khl wdldrhg msïîu
) uq;‍%d wE;g úo fkdhEu fyda ìxÿ ìxÿ jeàu
) uq;‍%d lsÍug wêl f,i ;egóu'
) ks;r ks;r uq;‍%dj, úIîc ;;aj we;sùu'
) iuyr wjia:d j,§ ,s.=j fl<jßka iqÿ meyehg fyda ly meyehg Èhruh o%jHlska msgùu'
) úIîc ;;aj we;sùu' ^,s.=j fl<jr r;= ù b§óu&
) jeäysáfhl=f.a kï ,sx.sl ixi¾.fha§ oeä fõokdjla we;sùu'
) msgqmig jQ iu kej; bÈßhg oeñh fkdyels ùu'
m‍%:sldr fudkjdo@
) fuh ffjoH Wmfoia ,nd.; hq;= ;;ajhls'
b;d l=vd orefjl=f.a kï ffjoH jrhd úiska mÍla‍Id lsÍfuka miq Y,Hl¾uhla wjYH jkafkao ke;so hk j. ;SrKh lreKq ,nhs' iuyr wjia:dj,§ mj;sk iajNdjh wkqj C%Sï j¾.hla ^iaàfrdhsÙ iys;& wdf,am lr iu msgqmig lsÍug Wmfoia fokq we;' fuh Èklg lsysm j;djla lsÍfuka iuyr orejkaf.a h:d ;;ajhg m;afõ' tfia fkdjk wjia:d j,§ Y,Hl¾uhla uÛska fmr iu bj;a lsÍu jvd;a fhda.H fõ'
fuu Y,Hl¾ufha w;=re wdndO ;sfío@
úfYaIs; jQ w;=re wdndO fkdue;' kuq;a ,s.=j fl,jr fldgfiys we;s ixfõ§ nj wvqúh yels w;r tu fldgig myiqfjka ;=jd, isÿùfï yelshdj we;'

fmr iu bj;a lsÍfï Y,Hl¾uhg miq

) idudkHfhka iqj ùug i;shla muK .;fõ'
) Y,Hl¾uh l, Èkfha§u fyda miqÈk frday,ska msglrkq ,efí'
) fuu Y,Hl¾uhg miqÈku iakdkh l,yel' wod, m‍%foaYh c,fhka fidaod yeßh yels fõ'
) úI îc kdYl C%Sï j¾.hla wdf,am lr l=vd f.daia lene,a,lska Èkm;d wdj¾Kh lr ;eìh yel'
) th f;;a ù we;akï jydu bj;a l, hq;=h'

Y,Hl¾uh lsÍug fmr ks¾úkaokh isÿflf¾o@

l=vd orejkaf.a fuh lrkafka iïmQ¾Kfhka ks¾úkaokh lsÍfuks' jeäysáhkaf.a fuh ysß jeÜgùfuka miq l, yel'

hï fyhlska f,a .e,Sula jqjfyd;a l=ula l, hq;=o@

b;d msßisÿ frÈ lene,a,lska t;ek úkdä 10la muK ;o lrf.k isákak' fndfyda úg f,a .e,Su kj;S' tfia kj;skafka ke;skï ffjoH Wmfoia ,nd.; hq;=h'

Y,Hl¾uhg miq ffjoHjrfhl= fj; fhduq úh hq;af;a l=uk wjia:dfõo@

) f,a .e,Su kej;=fka ke;skï
) ierj .e,Sula we;akï
) iïmQ¾K ,s.=j r;=ù ;sfí kï
) tl È.gu lelal=u mj;skafka kï
úfYaIfhka ie<ls,su;a úhhq;= hq;= wjia:d

orejka keyeùfï § fukau YÍr lD;Hhka lr.ekSug fkdyels jeäysáhka keyeùfï§ o fmr iu msgqmig lr tys jQ iqÿmeye;s o%jH ^Smegma& fidaod yeÍu l, hq;=h' fuh ,s.=j fl<jr f;;aj ;nd .ekSug Èkm;d we;sjk i‍%djhla jk w;r tfia È.gu tl;= ùfuka tau; úIîc ;;aj we;sùug mq¿jka
fuu fya;=j ksidu fndfyduhla jeäysáhka frdy,a .;jk wjia:d we;' óg wu;rj fuh uq;‍%dj, úIîc wdidok ;;aj we;slsÍugo fya;= mdol fõ
views 21564
Recent Post
Jul 15, 2016 I Sex Education
msßñka fldfydu;a ldka;djkaf.a mmq m%foaYh foi n,kafka úuis,af,ka' fï wdldrhg mshhqrej,g Tjqka úfYaI ie,ls,a,la iy wjOdkhla fokafka wehs@ fï ,smsh wjidkfha§ iEySulg m;afjka
Read More
views 15519
Jul 15, 2016 I Sex Education
uqL ixi¾.h ms,sn| Tn uQ,sl jYfhka oekqj;a ù isáh hq;= lreKq fudkjdo hkak .ek wms óg by; fjku ,smshlska idlÉPd l<d' m%Odk ld¾hhg  ^intercourse& fmr ,sx.sl wjhj W;af;ackh ls
Read More
views 74303
Jul 15, 2016 I Sex Education
Wm;a md,k l%u ms,sn| l;d lrk úg fldkavï fyj;a Wm;a md,k fldmqj,g ysñjkafka m%uqL ia:dkhla' fuhg m%Odku fya;=j kï Ndú;d lsÍu myiq ùuhs'*duis" iqmsß fjf<|ie,a wd§ ia:dkj,ska
Read More
views 12631
Jul 13, 2016 I Sex Education
,sx.sl Ôú;h úúO;ajhlska hq;=j f.jkak ´kEu flfkla leu;shs' b;ska t;ek§ úúO ,sx.sl yeisÍï bßhõ w;ayod ne,Sug  l< hq;a;la' fuu ,smsfhka lshkafka msßñka jvd;au leu;s hehs ióla
Read More
views 27944
Jul 13, 2016 I Sex Education
,xldfõ muKla fkfjhs f,dalfhau jvd;au  ckm%sh Wm;a md,k l%uh ;uhs fldkavï  lshkafka' fndfyda fokd fï .ek  wy,d ;snqk;a yßhgu fï fldkavuhla  Ndú;d lrkafka  fldfyduo lshd fnd
Read More
views 7985
Jul 13, 2016 I Sex Education
,sx.sl wOHdmkh i|ydu jQ úYauh wfma fjí wvúh ;=,ska úúO wjia:djkag .e<fmk ,sx.sl yeisÍï bßhõ .Kkdjla ms,sn|j ,sms lsysmhlska Tnj oekqj;a l<d' fï ,smsfhka m%:u jrg ,sx.slj t
Read More
views 60628
Jul 13, 2016 I Sex Education
wo jk úg fndfyda ldka;djkaf.a isyskhla jkqfha msßmqka mshhqre hq.,hla ysñ lr .ekSuh' ta i oyd Tjqka fkdlrk fohla ke;' Tjqka fkdlrk lemlsÍula ke;' we;eï úgl Tno fuu msßfika
Read More
views 54437
Jun 06, 2016 I Sex Education
.eyeKq orefjl=g lkHdù Virgin hk ku ,eî we;af;ao fuu mg,h ksidu úh yelsh' fï ksidu fuu m,gh ms<sn|j ,dxlSh iudch ;=< uq,a nei.;a u;hka wmg neyer l< fkdyel' tfy;a lkHd mg,h
Read More
views 13509
Popular Post
May 14, 2016 I Health
සමහර අය දූවරුන්ට කැමතියි. සමහර අය පුතුන්ට කැමතියි. තවත් සමහර අය දෙගොල්ලටම කැමතියි. ඉතින් තමන් කැමති කෙනා ඉපදුනේ නැති වුනාම සමහර අයට දුකකුත්, තරහකුත් ඇතිවෙනව. අපිට ඕනි විදිහට
Read More
views 158214
Aug 24, 2016 I Astrology
බ්‍රහ්ම වේද දෝෂ නිවසේ හරි මැදින් දොර තැබීම නිසා නිවැසියන්ගේ කිර්තිය නැතිවීම හා නිවස අනාරක්ෂිත වේ. කදිම වේද දෝෂ නිවස ඉදිරිපිට මඩ වලක් පිහිටා තිබීම ඉතා අසුභ ඵල ගෙන දේ ජල නිර්ගමන
Read More
views 101934
Apr 30, 2016 I Astrology
නිවසේ ප්‍රධාන දොරටුවේ නුසුදුසු පිහිටිම මත ඔබගේ දියුණුව ඇණ හිටින බව ඔබ දන්නවාද?ඒ සේ නම් පහත දෝෂයන් මත නිවසේ ප්‍රධාන දොරටුව පිහිටා ඇත්නම් ඔබේ මෙන්ම පවුලේ දියුණුවද ඒක තැන න
Read More
views 85791
May 05, 2016 I Health
විවාහක යුවළකගේ එකම ප්‍රාර්ථනය වනුයේ නිරෝගී දරුවන් බිහි කිරීමයි. නමුත් අද වන විට සමාජයේ බොහෝ දෙනකුට ඇති විශාලම ගැටලුව වන්නේ දරුපල ප්‍රමාදය සහ දරුවන් ළඉරඝ
Read More
views 82803
July 15, 2017 I Life
සමලිංගික නොවන පිරිමින්ට දවසකට විනාඩි 10 ක් පියයුරු දෙස බලා සිටීමෙන් ජීවිත කාලය දිගු කරගත හැකි බව කළෙක වෛද්‍ය වාර්තාවක සඳහන් වුනා.. නමුත් මෙය වරදවා වටහා ගතහොත් සිදු වන්නේ සමහර විට ජී
Read More
views 69039
July 15, 2017 I Life
කෝපි පානයෙන් ලද හැකි තවත් ප්‍රාතිහාර්යයක් ඔයැ ඔැකසටර්චය වාර්තා කරයි. දිනකට කෝපි කෝප්ප 2ක බැගින් පානය කිරීමෙන් පිරිමින්ගේ පුරුෂ  ශක්තිය වැඩි වන බව ඉන් සනාථ කෙරේ. පුද්ගලයාගේ
Read More
views 63334
Sep 06, 2016 I Health
ඔබ කවදා හෝ අසා තියේද තරුණ වෙන්න ස්වර්ණමය පානයක් ගැන. අනිවාර්යෙන්ම නැහැ. ඔබ අසා නැති නිසා අනිවාර්යෙන්ම මෙය කියවාවි. අපි අද පෙන්වා දෙන්න යන්නේ අවුරුදු 20 ක පෙනුම ගන්න පුළුවන
Read More
views 62864
Aug 22, 2016 I Life
හිතන්න ඔබේ පෙම්වතා, ඔබට වඩා ඛෙහෙවින් වයසින් වැඩිමහළු, හොඳින් ස්ථාවර වුණු, හොඳ රැකියාවක් කරන, වැඩ රාජකාරි රැසකට මැදි වුණ අයෙක් කියල. එවිට ඔහු බොහෝ වේලාවට අන්ක එක දීම සිදු කරන්නේ 
Read More
views 57900
Find Us on Facebook